Hlavným cieľom založenia Fondu je vytvorenie relatívne nezávislého, odborne spravovaného systému nástrojov na realizáciu cieľov politiky hospodárskeho a sociálneho rozvoja, na podporu malých a stredných podnikov, inovácií, udržiavanie zamestnanosti a rozvoja verejných služieb. Fond má podporiť procesy implementácie Programu hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja BBSK na roky 2007-2013 ako finančného nástroja, ktorý by čiastočne zmierňoval disparity vznikajúce na regionálnom (lokálnom) trhu práce.

 Predmetom činnosti FHSR BBSK je :

  • zabezpečenie realizácie rozvojových aktivít v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK;
  • príprava návrhov pre formulovanie politík hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK;